Odaymo Schilder en Decoratiewerken

ambacht voor een betaalbare prijs

VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden   Odaymo schilder en decoratiewerken     juni 2022

Artikel 1 – Definities
1.1 Opdrachtnemer: Odaymo schilder en decoratiewerken, die op basis van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert en schilder- en decoratie werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.

1.2  Opdrachtgever: degene  die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende
het verrichten van schilder en decoratie werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever;

1.3  Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

1.4 Meerwerk: Al het werk dat buiten de overeenkomst valt, waaronder extra werk ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2. 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk de aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft bevestigd.

3.2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan kan de opdrachtnemer de offerte binnen acht werkdagen herroepen.

3.3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en de opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen vermoed wordt een overeenkomst tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte.

3.4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd
en aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.

3.5 Elk aanbod voor werk is één ondeelbaar geheel en kan derhalve slechts als geheel worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.

4.2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient opdrachtgever opdrachtnemer daarover zo tijdig mogelijk te informeren.

4.3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van
opdrachtgever.

4.4. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toilet(ten).

4.5. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende
kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen
5.1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en parkeerkosten alsmede de kosten voor eventuele vergunningaanvragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze separaat in rekening te brengen.

5.2. Opdrachtnemer is gerechtigd om indien de overeenkomst drie maanden of gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.

5.3. Eventuele kleine gebreken zullen geen reden zijn om het werk niet te aanvaarden in het kader van de eerste oplevering.

5.4. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

5.5. Eindoplevering vindt plaats nadat eventuele kleine gebreken door de opdrachtnemer zijn hersteld en de opdrachtgever het werk definitief heeft goedgekeurd.

5.6. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op het totaalbedrag van het werk.

5.7. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

5.8. Opdrachtnemer dient opdrachtgever tijdig te waarschuwen voor de prijsverhoging ten gevolge van het door opdrachtgever gewenste meerwerk, tenzij deze de noodzaak van een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

5.9. Wijzigingen in de overeenkomst zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terreur, zwaar noodweer of andere hevige weersomstandigheden, brand en andere storingen, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van
opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.


6.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.


6.3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte
arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7 - Betaling en rente
7.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur door de opdrachtgever is ontvangen. Na het verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van opdrachtnemer op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.

7.3. Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen in delen te factureren.

7.4. Wanneer opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke is, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

7.5. Verplichtingen van opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van:
– liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden komt;
– omzetting in een andere rechtsvorm van het bedrijf van de opdrachtgever of in geval van overdracht van het bedrijf aan een derde;
– de verplaatsing van de plaats van vestiging en/of woonplaats naar het buitenland.

Artikel 8 - Opzegging van de overeenkomst
8.1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.


8.2. Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.


8.3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 9 - Eigendoms- en auteursrechten
9.1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

9.2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden
bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

9.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
10.1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.

10.2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.